Belastingmaatregelen coronavirus

Nadat de overheid eerder al economische maatregelen trof om ondernemers te steunen tijdens de intelligente lockdown, zijn er recentelijk nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om de ondernemers extra steun te bieden. Ook is er een maatregel genomen die betrekking heeft op kredietverstrekkingen, waar naar schatting zo’n 60.000 hypotheekhouders gebruik van kunnen maken. De maatregelen zijn gericht op het zorgen voor extra financiële ruimte voor de ondernemers, naast de eerder afgekondigde maatregelen zoals de NOW-regeling. In deze blog gaan we kort in op de nieuwe maatregelen die er getroffen zijn.

Versoepeling urencriterium voor zzp’ers

ZZP’ers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting kunnen gebruik maken van allerlei vormen van ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, als zij voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat zij op jaarbasis tenminste 1225 uur besteden aan werkzaamheden voor hun onderneming. Om te voorkomen dat ondernemers door de coronacrisis het recht op deze ondernemersaftrek verliezen, gaat de Belastingdienst er voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uit dat de ondernemers tenminste 24 uur per week hebben besteed aan hun onderneming, ongeacht of deze uren daadwerkelijk gemaakt zijn. Daarnaast geldt dat voor ondernemers die seizoensafhankelijke werkzaamheden verrichten, denk bijvoorbeeld aan organisatoren van festivals, de versoepeling ook geldt.

Verlaging van het gebruikelijk loon

Ondernemers die zelf meewerken in de onderneming waarin zij een aanmerkelijk belang hebben zijn wettelijk verplicht om zichzelf loon uit te keren dat past bij de omvang van de geleverde arbeid, het zogenaamde gebruikelijk loon. Over dit loon moet natuurlijk ook belasting betaald worden en zal daarom dus loonheffing moeten worden afgedragen. Om de ondernemers die door de coronacrisis te maken krijgen met een omzetdaling tegemoet te komen is bepaald dat zij voor de loonheffing tijdelijk uit mogen gaan van een lager loon. Hiervoor is vereist dat de onderneming als gevolg van de coronacrisis minder of geen omzet heeft. Het lagere loon moet tevens in verhouding zijn tot de afname van de omzet van onderneming.

Verruiming van de werkkostenregeling

De werkkostenregeling is een fiscale regeling op basis waarvan werkgevers een vrije ruimte hebben om aan hun werknemers onbelaste vergoedingen te verstrekken, zoals een cadeaubon. De vrije ruimte heeft normaal gesproken een omvang van 1,7% van het fiscale loon van de werknemer. De vrije ruimte wordt nu uitgebreid naar 3% van het fiscale loon van de werknemer voor de eerste € 400.000 van de werkgever. Dit houdt dus in dat voor het deel van de loonsom van de werkgever dat € 400.000 overstijgt het normale tarief van 1,7% geldt voor de vrije ruimte onder de werkkostenregeling. Het doel van de overheid is om op deze manier enkele getroffen sectoren een indirecte boost te geven.

Uitstel inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Via het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt getracht om belastinguitstel met fiscale motieven door directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) te beperken. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. Op deze manier zullen DGA’s meer tijd en ruimte hebben om de schulden die zij aan hun eigen vennootschap hebben en meer dan € 500.000 bedragen, af te lossen.

Eerder verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat ondernemingen meer geld in kas houden en daardoor een betere cashflow positie hebben wordt het mogelijk voor ondernemingen om in de vennootschapsbelastingaangifte over 2019 alvast de verwachtte verliezen van 2020 in aanmerking te nemen, omdat deze ondernemers anders tot 2021 moeten wachten om de verliezen te kunnen verrekenen. Voor het te verwachten verlies in 2020 mag daarom een zogenaamde fiscale coronareserve gevormd worden, waarmee het verlies over 2020 ten laste van de winst over 2019 kan worden gebracht. Voorwaarde is wel dat het verlies over 2020 dat verrekend kan worden minder bedraagt dan de winst over 2019.

Lastenverlichting voor hypotheekverplichtingen

Banken en andere kredietverstrekkers kunnen hun klanten de mogelijkheid bieden om een betaalpauze te krijgen voor de te betalen aflossing en rente wanneer er tijdens de coronacrisis niet voldaan kan worden aan de betaalverplichtingen. Deze betaalpauze heeft een maximum van zes maanden.

Daarnaast geldt er een verruiming voor het terugbetalen van het niet betaalde deel bij een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen waarbij een fiscale aflossingsverplichting geldt. De fiscale regels schrijven nu nog voor dat de terugbetaling uiterlijk in het jaar volgend op de betaalpauze moet geschieden. De aanpassingen geven de hypotheekhouders twee mogelijkheden, waarbij de keuze bij henzelf ligt. De eerste mogelijkheid is om de betalingsachterstand te verdelen over de resterende looptijd van de hypotheek met een maximum van 360 maanden. De tweede mogelijkheid is om de terugbetalingsverplichting te splitsen van de hypotheek en een aparte aflossing over bijvoorbeeld 10 jaren af te spreken.

Twijfelt u of uw onderneming in aanmerking komt voor een van de bovenstaande maatregelen of hoe u deze maatregelen dient toe te passen? Neem dan contact op met een adviseur.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167