Gebruikersvoorwaarden

De hierna genoemde DTS Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van deze website alsmede op alle informatie verkregen van/via deze website.

Deze website bevat algemene informatie en is niet bedoeld om als advies te worden beschouwd. Geen enkele gebruiker van deze website dient te handelen of na te laten op basis van de informatie die beschikbaar is op of via deze website. DTS is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is door handelen of nalaten op basis van de inhoud van deze website.

Noch het kennisnemen van informatie die gepresenteerd is op deze website, noch het sturen van een e-mail of andere elektronische communicatie, constitueert een relatie van enigerlei aard met DTS. Een dergelijke e-mail of andere vorm van communicatie wordt niet beschouwd als vertrouwelijk.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van DTS.

De Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst door Nederlands recht. Alleen de Rechtbank Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Ons Privacy Beleid strekt zich niet uit tot het vergaren en verwerken van persoonlijke gegevens door of via externe websites.

Behaalde resultaten bieden geen garantie op een gelijke uitkomst.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167