Algemene voorwaarden

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DTS Duijn’s Tax Solutions B.V. (“DTS”), ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 2. DTS is gerechtigd derden in te schakelen en zal waar in redelijkheid aangewezen, bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DTS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. DTS is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever (algemene) voorwaarden met inbegrip van een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van DTS, maar ook ten behoeve van onder andere (maar niet beperkt tot) de aandeelhouder(s) en haar bestuurders, respectievelijk alle personen die voor DTS werkzaam zijn (geweest), respectievelijk alle personen die bij de uitoefening door DTS van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten DTS aansprakelijk zou kunnen zijn.
 4. DTS zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door hem in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Hierbij verwijst DTS u door naar de privacy statement op de website van DTS.
 5. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over een dienst van DTS dient hij dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na het verlenen van de dienst, schriftelijk aan DTS kenbaar te maken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn opgelost, dan dient hij binnen één jaar na de schriftelijke klacht een rechtsvordering in te stellen, op straffe van verval van het recht daartoe. De afhandeling van de klacht laat de verplichting om de openstaande factuur te betalen onverlet. Opdrachtgever heeft niet het recht zich op opschorting of verrekening te beroepen.
 6. Indien de klacht betrekking heeft op de hoogte of de inhoud van de factuur dient deze klacht binnen een week schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. DTS zal in dat geval een kosteloze verdere toelichting verschaffen. Wordt de klacht later dan de voornoemde week geuit, dan zullen voor het geven van de toelichting kosten in rekening worden gebracht.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met DTS als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.
 8. Indien DTS aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan wel indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van DTS leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door DTS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 9. Indien om welke reden dan ook geen verzekering aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van DTS beperkt tot het laagste van i) het in rekening gebrachte honorarium van DTS aan opdrachtgever gedurende het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan of ii) het honorarium dat door DTS in rekening is gebracht dat direct verband houdt met de aanspraakveroorzakende gebeurtenis.
 10. De opdrachtgever vrijwaart DTS tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand. Onder derden worden mede begrepen (maar is niet beperkt tot) aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van opdrachtgever en gelieerde entiteiten.
 11. De opdrachtgever is gehouden het gefactureerde bedrag, zonder enige opschorting, aftrek of verrekening, binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen. Wordt de betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur, overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente, alsmede tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Indien een vordering uit handen dient te worden gegeven aan een incassopartner dan bedragen de incassokosten tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
 12. De rechtsverhouding tussen DTS en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Gelderland. Het staat DTS vrij een andere rechter aan te wijzen. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse tekst is bindend.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167