Melding betalingsonmacht

Bedrijven kunnen om verschillende redenen tegen betalingsproblemen aanlopen. In de afgelopen weken zijn bijvoorbeeld veel bedrijven in zwaar weer beland als gevolg van het Coronavirus. In een eerdere blog gaven wij aan dat ondernemingen een tegemoetkoming van de overheid kunnen ontvangen. Helaas komen niet alle ondernemingen in aanmerking voor deze tegemoetkoming en in sommige gevallen is de tegemoetkoming niet voldoende om aan betalingsverplichtingen te voldoen.

Als je gebruik maakt van een uitstelregeling om later de verschuldigde belasting te betalen, is het extreem belangrijk om een tijdige melding betalingsonmacht te doen. Het doen van een melding betalingsonmacht is belangrijk om meerdere redenen, maar de belangrijkste reden is om bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden te voorkomen. Door het inroepen van bestuurdersaansprakelijkheid is de bestuurder in zijn privé vermogen aansprakelijk voor de door zijn vennootschap gemaakte schulden. Het verhaal van deze schulden kan dan op de bestuurder in privé geschieden.

Hoe kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden?

De bovengenoemde aansprakelijkheidsstelling, ook wel bekend als fiscale aansprakelijkheid, is geregeld in de Invorderingswet 1990. Op grond van deze wet kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het niet of te laat betalen van de volgende soorten belastingen en premies:

Wanneer de bovengenoemde belastingen en premies niet tijdig worden betaald, wordt vermoed dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en kan de Belastingdienst de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen. Het is dan aan de bestuurders om te bewijzen dat ze kennelijk geen onbehoorlijk bestuur hebben gepleegd. Om deze lastige bewijsstrijd te voorkomen, moet er tijdig een melding betalingsonmacht worden gedaan. Dat betekent dat de melding gedaan moet worden binnen twee weken nadat de belasting of premie schuld voldaan had moeten zijn. Het bewijsvermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur komt dan te vervallen. Natuurlijk kan onbehoorlijk bestuur nog wel worden aangegrepen om de belastingvordering te verhalen op de bestuurder, maar het wordt een stuk lastiger voor de belastingdienst.

Voor verenigingen, stichtingen en buitenlandse vennootschappen geldt dat zij alleen een melding moeten doen, indien zij zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting.

Hoe wordt een melding betalingsonmacht gedaan en hoe lang is het geldig?

De melding betalingsonmacht moet schriftelijk worden gedaan en moet inzicht geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat er sprake is van betalingsonmacht. Ook als er sprake is van tijdelijke betalingsonmacht dient er een melding te worden gedaan. De melding betalingsonmacht is geldig voor de hele periode dat er sprake is van de onmacht. Er hoeft in principe geen nieuwe melding te worden gedaan wanneer bijvoorbeeld een nieuw tijdvak begint. Wanneer er tijdens deze periode een (deel)betaling aan de Belastingdienst wordt gedaan, kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht.

Zij zullen hier dan een mededeling van doen. Wanneer er nieuwe betalingsproblemen ontstaan, dient er opnieuw een melding te worden gedaan om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. De betalingsonmacht eindigt ook wanneer de openstaande aanslagen zijn voldaan.

De melding betalingsonmacht is géén verzoek voor uitstel van betaling of een betalingsregeling. Hiervoor moet een apart verzoek worden ingediend.

Wilt u meer informatie over het doen van een melding betalingsonmacht of wilt u meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid ten tijde van het Coronavirus? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij verwijzen ook naar de volgende blogs:

Coronamaatregelen

UPDATE: Coronamaatregelen

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167