Belastingmaatregelen 2021 met betrekking tot COVID-19

De coronacrisis is onlosmakelijk verbonden met 2020 en het is dan ook niet opmerkelijk dat er in het gepresenteerde Belastingplan een aantal belastingmaatregelen zijn opgenomen die hier betrekking op hebben. De coronamaatregelen zullen in deze blog kort uiteen worden gezet.

  1. Coronareserve
  2. Vrijstelling subsidie vaste lasten
  3. Onbelaste bonus voor zorgprofessionals

Coronareserve

Ondernemingen die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting kunnen een zogenoemde “coronareserve” vormen in 2019 voor de verliezen die zij naar verwachting zullen maken als gevolg van de coronacrisis. Deze reserve verlaagt de winst over 2019 waardoor op korte termijn (een deel van) de betaalde belasting over 2019 teruggevraagd kan worden. Ook kan het zo uitpakken dat een deel van de te betalen belasting over 2019 niet betaald hoeft te worden.
Het is echter van belang om te weten dat de coronareserve niet groter mag zijn dat de winst van het jaar 2019 of het te verwachten verlies van 2020.

Vrijstelling subsidie vaste lasten

Het kabinet heeft medio 2020 de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (“TOGS”) vervangen door de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (“TVL” of “Tegemoetkoming Vaste Lasten”). Deze regeling biedt gedupeerde ondernemingen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor hun vaste lasten voor een periode van 4 maanden. In het Belastingplan 2021 is geregeld dat dit voordeel is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens treedt deze regeling met terugwerkende kracht in op 1 januari 2020.

Subsidies uit de Subsidieregeling vaste lasten dient men op te geven in de rubriek ‘Overige buitengewone baten’ in de aangifte inkomstenbelasting. De rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ dient men te gebruiken voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Naast de nieuwe regeling TVL is in het belastingplan 2021 ook besloten dat de tegemoetkomingen die ondernemers hebben ontvangen in het kader van de TOGS onbelast is. In beginsel zouden deze tegemoetkomingen namelijk tot de winst behoren volgens de bestaande fiscale wetgeving. Dit betekent ook dat eventuele terugbetalingen van de TOGS eveneens niet aftrekbaar zullen zijn.

Onbelaste bonus voor zorgprofessionals

Een groot deel van de zorgprofessionals heeft vanwege hun werk direct of indirect de gevolgen van de coronacrisis ondervonden. Het kabinet wil dat deze professionals een onbelaste bonus van €1.000 krijgen. Werkgevers kunnen deze bonus onder voorwaarden ook onbelast verstrekken aan anderen dan eigen werknemers. Daarbij valt te denken aan ingeschakelde zelfstandigen en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel.

Heeft u vragen over de nieuwste belastingmaatregelen en hoe deze uw financiën beïnvloeden? Neem dan nu contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167