Nederlandse wet bronbelasting komt eraan per 1 januari 2021

Op 17 december 2019 is het wetsvoorstel waarin een nieuwe bronbelasting op rente- en royaltybetalingen wordt geïntroduceerd aangenomen. Deze belasting wordt geheven over betalingen aan gelieerde entiteiten in laag belaste jurisdicties en in misbruiksituaties. De nieuwe bronbelasting zal gelden vanaf 1 januari 2021.

  1. Rente en royalty belasting
  2. De laag belaste jurisdicties
  3. Gelieerde entiteiten
  4. Anti-misbruikmaatregel
  5. Aansprakelijkheid

Rente en royalty belasting

Tot 31 december 2020 zijn rente- en royaltybetalingen die worden gedaan door Nederlandse bedrijven niet onderhevig aan bronbelasting. Vanaf 1 januari 2021 kan dit wel het geval zijn. Rente- en royaltybetalingen aan laag belastende landen zullen belast worden. Daarnaast worden betalingen die onzakelijk worden omgeleid ook belast met bronbelasting.
Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting. In 2021 is het bronbelastingtarief 21,7%.

Het kabinet laat weten dat het voornaamste doel van de bronbelasting is om ervoor te zorgen dat Nederland niet meer als toegangspoort wordt gebruikt voor rente- en royaltystromen naar laag belaste landen en misbruiksituaties te voorkomen. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor bedrijven met een reële aanwezigheid in Nederland.

De belasting zal worden geheven bij de Nederlandse entiteit die de betreffende betalingen doet.

Voorbeeld:
Een Nederlands bedrijf doet een betaling van € 200 die is onderworpen aan de bronbelasting. Dit bedrijf betaalt dan 21,7% belasting over dit bedrag, € 43,40. De belasting wordt geheven door middel van inhouding bij de bron, de betalende entiteit draagt de belasting af aan de Belastingdienst. Dit betekent dat de ontvangende entiteit € 200 -/- € 43,40 = € 156,60 zal ontvangen.

De laag belaste jurisdicties

De bronbelasting zal enkel gelden voor betalingen die worden gedaan aan entiteiten in laag belaste jurisdicties of als er sprake is van misbruik. Wat is de definitie van een laagbelaste jurisdictie in deze wet?
In dit geval worden jurisdicties aangemerkt als laagbelast indien er een statutair tarief geldt van minder dan 9% met betrekking tot winstbelasting. Ook landen die op de EU-lijst van non-coöperatieve jurisdicties staan zullen onder de wet op bronbelasting vallen.

Gelieerde entiteiten

Aangezien de nieuwe bronbelasting alleen zal worden geheven over betalingen tussen gelieerde entiteiten is het van belang duidelijk te hebben wat precies een gelieerde entiteit is. In dit geval gaat het om situaties waarbij de aandeelhouder direct of indirect een zodanige invloed heeft op de besluitvorming, dat daarmee de activiteiten van het lichaam worden bepaald. Dit betekent dat het in dit geval gaat om een (in)direct aandelenbelang van ten minste 50%. Daarnaast kunnen bedrijven ook gelieerd zijn via gezamenlijke aandeelhouders of via een samenwerkende groep.

Anti-misbruikmaatregel

De bronbelasting geldt niet alleen voor betalingen aan gelieerde entiteiten in een laag belast land. De bronbelasting wordt ook geheven als er sprake is van een misbruiksituatie. Er is sprake van een misbruiksituatie wanneer er kunstmatige structuren worden gebruikt die als doel hebben om de Nederlandse bronbelasting te ontwijken. Een voorbeeld hiervan is wanneer een entiteit een rente- of royaltybetaling doet aan een entiteit in een laag belast land en deze betaling via een tussenstap wordt omgeleid via een doorstroomentiteit met weinig tot geen relevante substance in een niet laag belast land.
Dit betekent dat er voor alle rente- of royaltybetaling moet worden bekeken of er sprake is van een kunstmatige constructie die als doel heeft Nederlandse bronbelasting te ontwijken.

Een structuur wordt als kunstmatig beschouwd wanneer deze bestaat zonder zakelijke motieven die de economische realiteit weerspiegelen. In het geval dat de ontvangende entiteit voldoende substance heeft in het land waar de betaling aan wordt gedaan, zal de constructie mogelijk niet als kunstmatig worden gekwalificeerd en zal de Wet Bronbelasting 2021 niet van toepassing zijn. Er bestaat echter wel een uitzondering hierop. Namelijk dat de Belastingdienst op grond van de relevante feiten en omstandigheden aannemelijk kan maken dat de structuur toch kunstmatig is opgezet. Wij kunnen u helpen bij het bepalen of er voldoende substance is. Daarnaast kunnen wij voor u discussie met de Belastingdienst voeren in het geval de Belastingdienst uw structuur als kunstmatig kwalificeert.

Aansprakelijkheid

In beginsel zal worden geheven van het lichaam dat de rente- of royaltybetaling doet (de inhoudingsplichtige). Echter, wanneer de inhoudingsplichtige de bronbelasting niet of niet volledig heeft afgedragen kan de inspecteur naheffen bij de ontvanger van de betaling. Daarnaast zijn de directieleden van de inhoudingsplichtige hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van het juiste bedrag aan bronbelasting.

Wilt u weten of uw bedrijf bronbelasting moet inhouden op rente- en/of royalty betalingen of wilt u onnodige betaling van bronbelasting voorkomen? Neem dan contact met ons op.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167