Dividendbelastingvrijstelling voor dividenduitkeringen van Nederland aan Zuid-Afrika

In deze blog gaan we in op een recent arrest van de Hoge Raad met betrekking op dividendbelastingvrijstelling voor dividenduitkeringen van Nederland naar Zuid-Afrika.

  1. Inleiding
  2. Feiten en omstandigheden
  3. Beslissing Hoge Raad
  4. Conclusie

Inleiding

Door de meestbegunstigingsbepaling in het belastingverdrag Nederland Zuid-Afrika zijn dividenduitkeringen van Nederland aan Zuid-Afrika vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Dit volgt uit de beslissing van de Hoge Raad.

Feiten en omstandigheden

De situatie was als volgt. Een Zuid-Afrikaanse belanghebbende ontvangt dividend van een Nederlandse BV. Daarop houdt de Nederlandse fiscus 5% dividendbelasting in op basis van het belastingverdrag met Zuid-Afrika. Volgens belanghebbende mag geen dividendbelasting worden ingehouden vanwege de “meestbegunstigingsbepaling” in het belastingverdrag. Deze bepaling houdt in dat het laagste tarief moet worden toegepast uit alle belastingverdragen van Zuid-Afrika. Nu Zuid-Afrika recent met Zweden een vrijstelling voor dividenden heeft afgesproken, zou deze vrijstelling volgens belanghebbende ook voor hem moeten gelden. De Hoge Raad is het met belanghebbende eens.

Beslissing Hoge Raad

De Hoge Raad, heeft op 18-01-2019, zijn beslissing in zaaknummer 17/04584, met conclusie, ECLI:NL:PHR:2018:181 en in cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2017:3641 het volgende besloten:

2.5.3. (…) Voor de beoordeling of Zuid Afrika zijn belasting over dividenden bij een latere verdragsregeling heeft beperkt in de zin van artikel 10, lid 10, van het Verdrag, is bepalend of Zuid-Afrika met een ander land nieuwe verdragsverplichtingen is aangegaan en daarbij voor deelnemingsverhoudingen erin heeft bewilligd dat het (vooralsnog) geheel of ten dele afziet van heffing van belasting op uitgaande dividenden. (…) Het Protocol is aan te merken als een zodanig verdrag, omdat de voorwaarden waaronder Zuid-Afrika onder het Protocol afziet van belastingheffing over dividenden zijn gewijzigd ten opzichte van de tot dan toe tussen Zuid Afrika en Zweden geldende verdragsregeling (zie de onderdelen 4.10 en 4.11 van de conclusie van de Advocaat Generaal).

Conclusie

De uitspraak heeft tot gevolg dat een teruggaaf kan worden verzocht voor teveel ingehouden dividendbelasting. Vanaf 1/1/2018 geldt er een dividendbelastingvrijstelling voor dividenduitkeringen aan verdragslanden. De vraag is of sprake is van misbruik in specifieke situaties. Deze analyse kan complex zijn.  

Heeft u vragen over de dividendbelastingvrijstelling of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167