De impact van MLI op verdragsvoordelen

Om internationale belastingontwijking tegen te gaan, werd op 7 juni 2017 in de Franse hoofdstad Parijs door bijna zeventig landen het multilateraal instrument (hierna: MLI) ondertekend. Inmiddels staat de teller van het aantal ondertekende landen bijna op 90 en is het MLI sinds 1 juli 2019 officieel van kracht. Per 1 januari 2020 zal het MLI ook voor Nederland in werking treden. Een groot aantal aspecten van de inhoudelijke regeling van het MLI bevatten echter veel onduidelijkheden voor de praktijk.

Doelstelling MLI


Zoals gezegd is het doel van het MLI om belastingontwijking tegen te gaan, om precies te zijn om misbruik van belastingverdragen tegen te gaan. Door middel van een belastingverdrag wordt voorkomen dat belasting dubbel wordt geheven. Landen onderling komen namelijk overeen welk land over welk inkomen of vermogen het heffingsrecht krijgt. Op basis van dergelijke verdragen lukt het sommige bedrijven om nauwelijks belasting te betalen.

Slechts wijziging bij covered tax agreement


Door het MLI moet u extra op uw hoede zijn wanneer u gebruikmaakt van verdragsvoordelen. Naast het raadplegen van het belastingverdrag dient u voortaan in sommige gevallen ook het MLI te raadplegen. Het MLI wijzigt een belastingverdrag echter slechts bij een ‘covered tax agreement’. In een dergelijk geval hebben allebei de verdragsluitende landen aangegeven het tussen hun geldende verdrag aan te passen aan de hand van het MLI. De aanpassingen die op basis van het MLI gedaan kunnen worden, zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: hybride mismatches, voorkoming van verdragsmisbruik, vaste inrichtingen en geschillenbeslechting.

Indringende maatregel


De ‘principal purpose test’ (hierna: PPT) vormt een belangrijk onderdeel binnen het MLI. De principal purpose test is neergelegd in art. 7 van het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. Deze test wordt gebruikt om de toekenning van verdragsvoordelen in bepaalde situaties tegen te gaan. Verdragsvoordelen worden tegengegaan wanneer een bedrijf bij het opzetten van de constructie als oogmerk heeft om voordelen te verkrijgen. De maatregel heeft een open karakter, waardoor de definitie onduidelijk is. Daarnaast ontbreken concrete richtlijnen voor het gebruik van de PPT. Aan de hand van twee criteria dient getoetst te worden of sprake is van verdragsmisbruik. In de eerste plaats dient sprake te zijn van het motiefvereiste, dat wil zeggen dat het hoofddoel van het bedrijf het verkrijgen van belastingvoordeel is. In de tweede plaats dient sprake te zijn van het normvereiste, dat wil zeggen dat het verlenen van voordeel in strijd is met het doel en strekking van de verdragsbepalingen. De invulling van de genoemde criteria kunnen per geval verschillen. Telkens zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden moet worden getoetst of u de verdragsvoordelen mag toepassen.

Het toetsen van de PPT is niet eenvoudig. Het is raadzaam daarvoor een specialist in te schakelen. Wilt u er zeker van zijn dat u nog gebruik kunt maken van verdragsvoordelen, neem dan gerust contact met ons op.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167