Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel

In 2008 kreeg de economische crisis Nederland in zijn greep. Zijn eerste slachtoffers waren diegenen die het financieel al moeilijk hadden. Zowel ondernemers als bedrijven zagen al in de beginfase van de crisis zwarte sneeuw. Omdat ze hun facturen niet meer konden betalen, lieten ze vervolgens ook hun crediteuren in de kou staan. Zo dreigde faillissement eveneens voor aanvankelijk gezonde en vitale ondernemingen. Tot overmaat van ramp konden banken hen niet tegemoet komen met een passende financiering, aangezien dwanginvorderingen bij eventueel betaalverzuim de crisis alleen maar zou aanwakkeren. Gelukkig hebben vele ondernemers en bedrijven zich in het heetst van de strijd stand kunnen houden. Toch hebben vele, hoewel de crisis stilaan is verslagen, vandaag nog steeds te kampen met financiële problemen. Niet zelden is een openstaande belastingschuld daarvan de oorzaak. 

 

Belastingschuld

Een belastingschuld ontstaat wanneer belastingplichtigen de belastingen niet op tijd kunnen betalen. In zo’n geval raden we u aan u te laten adviseren. Door een uitstel van betaling of zelfs een kwijtschelding van de belastingschuld te overwegen, kan u immers de continuïteit van uw onderneming veilig stellen.

 

Hoe belastingschuld voorkomen

Belastingschuld kan u vaak voorkomen door een uitstelregeling aan te vragen. Hierin laat u zich best adviseren. U hebt er immers alle belang bij die regeling te kiezen die het best op uw situatie van toepassing is uit de mogelijke uitstelregelingen. Wij geven u alvast een uiteenzetting van de vijf mogelijke opties.

Ondernemers

Algemeen belastinguitstel

Het algemene belastinguitstel biedt ondernemers de kans om belastingschuld te voorkomen dankzij een betalingstermijn van twaalf maanden. Die periode gaat in vanaf de laatste vervaldag van de belastingaanslag. Aan deze tegemoetkoming zijn evenwel verschillende voorwaarden en verplichtingen gekoppeld. Zo bepalen de aard en omvang van de belastingschuld, evenals de liquiditeits- en vermogenspositie of de onderneming überhaupt in aanmerking komt voor uitstel. Om dat te bepalen, kijkt de belastingdienst hoe de onderneming in het verleden omging met aangiften en betalingen. Als u effectief een algemeen uitstel krijgt, moet u met de nodige stiptheid voldoen aan lopende verplichtingen. Hoewel die verplichtingen op zich geen deel uitmaken van het belastinguitstel, dreigt een ietwat lakse ondernemer namelijk zijn uitstel te verliezen.

Bijzonder belastinguitstel
In tijden van crisis kan u eveneens om een uitstel langer dan een jaar uitstel vragen, ook wanneer een volledige vergoeding van de belastingschuld niet kan worden verzekerd. Belastingplan 2013 maakte het mogelijk om dit zogenoemde bijzonder belastinguitstel toe te passen op situaties die niet meteen verbonden zijn met de economische crisis. Dat is evenwel alleen zo als een objectieve derde partij bevestigt dat u een levensvatbare onderneming heeft die kampt met reële tijdelijke betalingsproblemen die voor een bepaald tijdstip opgelost kunnen worden.

Kort belastinguitstel
Andersom is het ook mogelijk om juist voor een korter betalingstermijn te opteren. Zo’n kort uitstel vereist verder ook geen onderzoek van de fiscus. Daartegenover staat wel een verzameling strikte voorwaarden.  Ten eerste mag de belastingschuld niet meer dan €20.000 bedragen. Om die belastingschuld te bepalen, hoeft u geen rekening te houden met belastingschulden die middels een bezwaar of beroep al opgenomen zijn in een regeling.

Ten tweede mag u geen andere belastingschulden hebben waarvoor een dwangbevel wordt uitgebracht. Ook openstaande vergrijpboetes of aangifteverzuim verhinderen uw recht op kort belastinguitstel. Dat is tevens ook zo wanneer de belastingschuld in kwestie verbonden is met een reeds bestaand belastinguitstel van betaling. Ten slotte hebt u evenmin recht op een kort belastinguitstel als de oorzaak voor de belastingschuld een voorlopige aanslag IB of VPB van het lopende jaar de belastingschuld is die in meerdere termijnen uitbetaald kan worden.

Saneringsregeling
Tot slot biedt de belastingdienst de optie aan om een saneringsregeling toe te passen. Dat is het geval wanneer de onderneming een crediteurenakkoord heeft met verschillende schuldeisers waarbij de schulden gedeeltelijk betaald worden tegen een finale kwijting. Aangezien de belastingdienst dan zelf de rol van schuldeiser aanneemt, verleent ook zij een kwijtschelding van de belastingschuld.

Voor ontvangers die deelnemen aan het crediteurencontract, gelden de volgende regels. Eerst en vooral moeten ze nagaan of de schuld niet gemaakt is door derden. Hij of zij kan immers alleen deelnemen aan het crediteurencontract als dat niet zo is. De tweede voorwaarde is dat de ontvanger niet achtergesteld mag worden ten opzichte van gelijk bevoorrechte schuldeisers. Zo hoort het te ontvangen deel absoluut en relatief gezien een substantiële omvang te hebben die niet minder dan het dubbele percentage bedraagt van het bedrag dat andere schuldeisers ontvangen. Verder is het minstens evenveel als het bedrag dat door executie ontvangen kan worden. Ten derde vereist het contract een strikte naleving van alle fiscale verplichtingen die horen bij de behandeling van het verzoek de belastingschuld kwijt te schelden. Tot slot moet de onderneming in kwestie levensvatbaar zijn wanneer u die, na totstandkoming van het crediteurencontract, verder zet.

 

Ex-ondernemers

Belastinguitstel voor ex-ondernemers
Ook als ex-ondernemer mag u om uitstel vragen. Net zoals bij ondernemers bedraagt de duur ervan twaalf maanden. De uitstelperiode kan echter verlengd worden in bepaalde omstandigheden. Daarenboven behandelt de fiscus een uitstelverzoek als een verzoek tot kwijtschelding indien uit de betaalcapaciteit blijkt dat een jaar betalingstermijn niet volstaat om de belastingschuld te vereffenen.

 

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167