Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin?

In Nederland doet het nieuwe regeerakkoord veel stof opwaaien. De grootste oproermaker is de vermeende schrapping van de dividendbelasting. Daarmee wil Rutte III meer internationale ondernemers naar Nederland lokken. Zelfs Lubach weidde een groot deel van Zondag met Lubach aan Nederlands internationale aantrekkingskracht. Daarbij maakte hij handig gebruik van onze eigen DTS-pagina met Europese belastingtarieven. Of de rust terugkeert na het officiële besluit van de Eerste Kamer blijft af te wachten.

Wetvoorstel dividendbelasting

Regering Rutte III lijkt vooral in de hand te spelen van werkende mens. Dat is niet alleen zo voor de werkende Nederlander. Ook voor internationale bedrijven hoopt de nieuwe regering de regeling in Nederland te verbeteren. Niet alleen de verlaging van de vennootschapsbelasting (21% in plaats van 25%) illustreert dat, maar zeker ook de afschaffing van de dividendbelasting.

Doordat Nederland 15% heft over aandelen, zou het namelijk niet op het vestigingslandenlijstje staan van buitenlandse bedrijven. Dat Nederland op dit moment geen gelijke dividendbelasting heft voor binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders stemt daarenboven niet overeen met het beginsel van vrij verkeer van kapitaal binnen de EU. Ten slotte zorgt de dividendbelasting ook in eigen land voor de nodige kopzorgen, aangezien ze steeds een hoop papierwerk vereist.

Daarom bevat het belastingplan een herziening van de dividendbelasting. Wanneer het Nieuwe Kabinet het zijn plannen bekendmaakte op Prinsjesdag, verspreidde het nieuws zich al snel dat de gehele dividendbelasting weg zou vallen, wat de regering maar liefst 1,4 miljard euro zou kosten.
Dat zou echter te kort door de bocht zijn, ook voor de nieuwe regering Rutte III. In plaats van een volledige afschaffing, voorziet ze enkele grondige aanpassingen.

 

Toekomstige veranderingen dividendbelasting

Enerzijds zegt Rutte III de dividendbelasting tegen 2019 te willen schrappen. Daardoor zullen bedrijven en particulieren geen 15% meer moeten betalen over de dividenden die ze ontvangen. De regering maakt evenwel een uitzondering voor misbruiksituaties en belastingparadijzen waar opvallend lage belastingtarieven worden gehanteerd. Voor die situaties heft de belastingdienst dan een nieuwe bronbelasting op uitgaande royalty- en rentestromen.

Anderzijds lijken verschillende belastingplannen, met name die voor de inhoudingsplicht  en -vrijstelling bij dividendbelasting, er juist van uit te gaan dat de belasting blijft bestaan. Meer concreet gaat het om de volgende veranderingen van het huidige systeem, die reeds door de vorige regering weden geopperd.

Inhoudingsplicht

Vanaf 2018 zullen Nederlandse houdstercoöperaties inhoudingsplichtig zijn als minstens 70% van hun zakelijke activiteiten in de afgelopen jaren houdsterwerkzaamheden waren. De tweede vereiste is dat deze coöperaties de kwalificerende lidmaatschapsrechten hebben. Samen met de rechten van andere verbonden leden horen geven die de houder recht op 5% van de jaarlijkse winst of op uitkeringen bij liquidatie. De opbrengst van de, vrij te verhandelen, lidmaatschapsrechten bevat onder meer de rente op inleggelden, winstuitdelingen en vergoedingen voor al het kapitaal dat leden aan de houdstercoöperatie verstrekten.

Daarnaast leggen lidmaatschapsrechten vergelijkbaar met het in aandelen verdeelde kapitaal ook niet-houdende coöperaties de inhoudingsplicht op.

Het regeerakkoord behandelt tevens de inhoudingsplicht van fiscale beleggingsinstellingen wanneer ze hun opbrengsten (gedeeltelijk) uitkeren aan vrijgestelde lichamen. Die ingehouden belasting kunnen ze in de toekomst wel op verzoek terugvragen, mits de goedkeuring van de regering. Wanneer het koninklijk besluit zal plaatsvinden, ligt evenwel nog niet vast.

Inhoudingsvrijstellingen

De vrijstelling voor dividendbelasting, daarentegen, zal vanaf 2018 ook gelden voor maatschappijen in derde landen als die landen met Nederland een verdrag sloten dat ook de dividendbelasting behandelt. Dat is evenwel alleen zo wanneer het land van de opbrengstgerechtigde voldoet aan de voorwaarden.

Ook hybride entiteiten zijn in de toekomst vrijgesteld van dividendbelasting over hun opbrengsten. Hier vormen entiteiten gevestigd in een derde staat mogelijks de uitzondering op de regel.

In lijn met de anti-misbruikregeling gaat de belastingdienst na of inhoudingsplichtige vennootschappen de vrijstelling alsnog toepassen op het uitkeren van dividenden aan buitenlandse opbrengstgerechtigden. In dat geval zullen ze dat voortaan op verzoek moeten verantwoorden. Doen ze dat niet binnen de opgelegde termijn, zal ze dat een verzuimboete opleveren tot maar liefst EUR 5.278.

Daarnaast legt Rutte III nieuwe substance-voorwaarden op om misbruik te vermijden. Zo horen  schakelende tussenhouders voortaan niet alleen over voldoende loonkosten te beschikken, maar ook daadwerkelijk gebruik te maken van een eigen kantoorruimte.  Als ze niet aan die voorwaarden kunnen voldoen, ziet de belastingdienst hen als een kunstmatige constructie. Dergelijke kunstmatige constructies en transacties komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.

 

19 december 2017

19 december 2017 is een datum om te noteren. Dat hoort de Eerste Kamer een definitief besluit te nemen omtrent het Belastingplan 2018. Concreet gaat het dan om de veranderingen met betrekking tot de inhoudingsplicht en de inhoudingsvrijstelling. Als ze goedgekeurd worden, zal de huidige dividendbelasting met andere woorden alleen herzien worden, maar nog niet afgeschaft.

Dat laatste blijft evenwel mogelijk. Aangezien de afschaffing van de dividendbelasting een wetvoorstel is van de nieuwe regering Rutte III en geen verandering voorgesteld door de oude regering, zal Rutte III ook pas na de ingang van 2018 het wetsvoorstel kunnen behandelen. Als de plannen inderdaad werkelijkheid worden, zal dat pas ten vroegste gebeuren bij de ingang van 2019. Het zal met andere woorden nog even duren voor Nederlandse en buitenlandse aandeelhouders weer in alle rust hun dividenden kunnen beheren.

 

Hebt u in de tussentijd vragen over de veranderende belastingen of belastingen in het algemeen, dan kan u steeds contact met ons opnemen. Wij bij DTS staan u graag bij.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167