Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, is het indienen van een bezwaarschrift in de meeste gevallen een mogelijkheid. Zo worden er ook tegen besluiten van de Belastingdienst ieder jaar weer talloze bezwaarschriften ingediend. In dit bezwaarschrift geeft u dan aan waarom u het niet eens bent met het genomen besluit of de beschikking. Het is van belang dat het bezwaarschrift goed onderbouwd is en dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten die daarvoor gelden. Voldoet u hier niet aan, dan zal het bezwaarschrift geen doel treffen. In deze blog worden wat handzame tips aangereikt voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift

Wees tijdig met indienen van een bezwaarschrift!
De juiste instantie
Wettelijke vereisten
Gronden onderbouwen
Kostenvergoeding en uitstel van betaling bij bezwaar 

Wees tijdig met indienen van een bezwaarschrift!
Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na dagtekening van het besluit ingediend worden. Noteer deze datum dus in uw agenda en zorg dat het op tijd wordt verstuurd. Een bezwaarschrift wordt meestal niet in een enkele avond geschreven. Let er dus op dat er nog tijd over is om het te overdenken.

De juiste instantie
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift naar de juiste instantie of afdeling verstuurt. De instantie die het besluit heeft genomen staat vermeld op het bestreden besluit. Bij diezelfde instantie moet u het bezwaarschrift indienen. Mocht u bezwaarschrift toch bij de verkeerde afdeling terecht komen, dan geldt er gelukkig nog een doorzendverplichting.

Wettelijke vereisten
Naast dat het bezwaarschrift op tijd ingediend moet worden, gelden er nog een aantal wettelijke vereisten voor de vorm en inhoud. Het is van belang dat u aan deze vereisten voldoet, anders zal het bezwaar worden afgewezen. Hoewel de Belastingdienst u eerst de gelegenheid moet bieden om de gebreken te herstellen, is het toch verstandig meteen aan alle vereisten te voldoen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

De naam en het adres van de indiener;
De dagtekening van het bezwaar;
Een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (let hierbij op dat u het juiste referentienummer aangifte en de inhoud van het besluit helder weergeeft). Nog beter is het om een kopie van het besluit toe te voegen als bijlage;
De gronden van het bezwaar.

Gronden onderbouwen
Allereerst is het van belang dat u een heldere en zakelijke schrijfstijl aanneemt. Kom meteen ter zake en omschrijf duidelijk wat u precies verlangt. Dat betekent niet dat enkel een stellinginname voldoende is. Deze moet ook gemotiveerd worden. Er kunnen meerdere gronden aangevoerd worden, maar houd deze kort en krachtig. Let erop dat wanneer u te laat in de procedure nog nieuwe gronden wilt aanvoeren, deze niet meer worden meegenomen in de heroverweging van het besluit.

Kostenvergoeding en uitstel van betaling bij bezwaar
Vraag in het slot van uw bezwaar altijd om proceskostenvergoeding en eventueel om uitstel van betaling. Als u een bezwaarschrift indient wil dit namelijk niet zeggen dat een betaling automatisch opgeschort wordt.

Mocht u er alsnog niet zelf uitkomen of het lastig vinden om een bezwaarschrift op te stellen, dan kunt u altijd de hulp van een specialist inschakelen. Vaak zien we dat personen of bedrijven zelf een bezwaarschriftprocedure starten en later in de beroepsfase juridische hulp inschakelen. Het komt dan vaak voor dat men zelf al in de eerste fase stellingen heeft gedaan die achteraf niet zo handig bleken. Omgekeerd kan het ook zijn dat belangrijke zaken vergeten worden. Wilt u dat wij een bezwaarschriftprocedure voor u starten? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167