FBI – De Fiscale beleggingsinstelling

Door beleggingen te houden in een FBI is niet het resultaat dat door de FBI behaald wordt belast, maar de dividenduitkering aan de aandeelhouders. Om de FBI-status te krijgen en te behouden moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In de onderstaande tekst ga ik achtereenvolgens het aandeelhoudervereiste, uitdelingsverplichtingsvereiste, de benodigde rechtsvorm en de beleggingseis bespreken.

Aandeelhouder
Indien het gaat om een belang van minder dan 5% dan mag dit door de aandeelhouder zonder extra eisen in box 1 of box 3 gehouden geworden. Is het belang 5% of meer, dan valt dit in box 2 en dan mag er alleen in een FBI geparticipeerd worden als de aandeelhouder is toegelaten tot de handel op een markt voor financiële instrumenten, als bedoeld in artikel 1:1 Wet Financieel Toezicht, en beschikt over de bijbehorende vergunning.
Naast bovengenoemde vergunningseis voor aanmerkelijkbelanghouders is er voor belaste lichamen nog een aanvullende eis dat er maximaal een belang van 44% gehouden mag worden in een Fiscale beleggingsinstelling. Voor onbelaste lichamen is dit maximum zelfs maar 24,99%. Worden de grenzen overschreden dan verliest de FBI haar status.

Uitdelingsverplichting
Het doel van de FBI is dat particuliere beleggers, die via een beleggingsinstelling beleggen in fiscaal opzicht, zoveel mogelijk behandeld worden als beleggers die rechtstreeks beleggen. Over behaalde beleggingswinsten is dan ook geen belasting verschuldigd door de FBI zelf. Het Vpb-tarief is op 0% gesteld. Wel geldt er een uitdelingsverplichting aan de aandeelhouders. Dit houdt in dat elk jaar binnen afzienbare tijd na het einde van het boekjaar de behaalde winst, afgezien van de reserveringsmogelijkheden (herbeleggingsreserve en afrondingsreserve), aan de aandeelhouders uitgekeerd moet worden. Deze uitkering is belast met dividendbelasting.

Rechtsvorm
Een B.V., N.V. of Open fond voor gemene rekening of een naar aard en inrichting vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm komen voor de FBI-status in aanmerking. Wel moet het gaan om een rechtsvorm opgericht naar het op de BES-eilanden geldende recht alsmede het recht van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, een EU-lidstaat of een land waar Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting mee heeft.

Beleggingseis
Bij wet zijn voorwaarden gesteld aan het doel en de feitelijke werkzaamheid van een FBI. Er moet sprake zijn van beleggen. Dit betekent dat ‘normaal vermogensbeheer’ niet te buiten mag worden gegaan. Een definitie van het begrip ‘beleggen’ is niet gegeven door de wetgever. Er zijn dus geen beperkingen gesteld aan het beleggingsobject. Wat in ieder geval wel vaststaat is dat een FBI niet mag ondernemen, want dan zouden ondernemingsactiviteiten onbelast kunnen plaatsvinden.

De hierboven besproken voorwaarden zijn de belangrijkste eisen voor het verkrijgen en behouden van de FBI-status. Echter in de praktijk is iedere situatie anders. Laat daarom altijd eerst nagaan of er voor uw situatie aanvullende eisen gelden.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167