Vraag en antwoord lijfrente

Lijfrentevoorziening en het buitenland

Recentelijk heb ik een aantal vragen gesteld gekregen over de in Nederland opgebouwde lijfrentevoorziening in relatie tot emigratie en het aldaar ontvangen van de lijfrente-uitkering(en). Hieronder tref je veel gestelde vragen over de lijfrentevoorziening, waaronder:

Wat is een lijfrentevoorziening?

Lijfrente is een voorziening waarmee een kapitaal wordt opgebouwd voor de oudedag of ten behoeve van nabestaanden. Het kapitaal wordt op de pensioen- dan wel overlijdensdatum in termijnen uitgekeerd. Het afsluiten van een lijfrenteverzekering is een belangrijke aangelegenheid. Als voorziening om in de toekomst voor u of uw naasten extra inkomen te verzekeren, streeft u naar een optimaal resultaat bij uitkering. Fiscale implicaties zijn daarbij niet van ondergeschikt belang. Integendeel, een fiscaal gunstig belastingklimaat kan bij uitkering substantiële voordelen opleveren. Met name in grensoverschrijdend perspectief.

Hoe werkt de lijfrentevoorziening in fiscaal opzicht?

Het opbouwen van lijfrente is in Nederland een fiscaal gefacilieerde voorziening, mits sprake is van een (tijdelijke) oudedagslijfrente of een nabestaandenlijfrente. Betaalde premies zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Daartegenover staat dat vervolgens het opgebouwde lijfrente kapitaal – inclusief het behaalde rendement – middels de lijfrente-uitkeringen belast zijn. Wel kan volgens de saldomethode niet-afgetrokken premies worden verrekend. Bij reguliere afwikkeling loopt de lijfrente-uitkering minimaal vijf jaar en is de uitkering niet hoger dan € 20.953,- (2014) per jaar. Ingeval een oneigenlijke handeling ten aanzien van de lijfrentevoorziening wordt verricht is tevens nog revisierente verschuldigd.

Wanneer is sprake van een oneigenlijke handeling?

Oneigenlijke handelingen zijn bijvoorbeeld afkoop, vervreemding, niet-toegestane omzetting en schenking van de lijfrentevoorziening. Ook emigratie van de belastingplichtige wordt gezien als een oneigenlijke handeling, waarbij uitstel van betaling wordt verleend voor de verschuldigde belasting via een conserverende aanslag. Uitstel van betaling wordt beëindigd indien na het moment van emigratie een oneigenlijke handeling plaatsvindt. De verzekeringnemer gaat bijvoorbeeld, al dan niet na expiratie van de lijfrente, over tot afkoop of schenking van de lijfrentevoorziening.

Is na emigratie in Nederland belasting verschuldigd?

Niet in alle gevallen hoeft belasting te worden betaald in Nederland ingeval sprake is van emigratie. Indien de woonstaat op grond van een belastingverdrag heffingsbevoegd is ten aanzien van de reguliere (afwikkeling van) lijfrente-uitkeringen hoeft in bepaalde gevallen, ter voorkoming van dubbele belasting, in Nederland geen belasting te worden betaald. In beginsel dient dan in de woonstaat belasting te worden afgedragen.

Indien na emigratie sprake is van een oneigenlijke handeling is dan in Nederland belasting verschuldigd?

Zelfs wanneer na emigratie een oneigenlijke handeling plaatsvindt en dientengevolge uitstel van betaling wordt beëindigd, is in sommige gevallen geen belasting verschuldigd in Nederland. Immers, de heffingsrechten zijn toebedeeld aan de woonstaat. Ook ten aanzien van oneigenlijke handelingen na emigratie, zoals het afkopen of schenken van de lijfrente. Met name onder oude verdragen heeft Nederland geen heffingsrechten ten aanzien van in Nederland opgebouwde lijfrente. In meer recente verdragen kan dit (deels) anders zijn.

Bovendien is de betaling van de lijfrente aftrekbaar tegen het hoogste belastingtarief en bij uitkering is belasting verschuldigd tegen het laagste belastingtarief. Ook indien sprake is van een toekomstig oneigenlijke handeling kan het dus voordelig zijn om lijfrente in Nederland op te bouwen en de uitkeringen in het buitenland te ontvangen.

Let wel: elke situatie is anders en de omstandigheden van het geval geven de doorslag. Heeft u in het verleden een lijfrente in Nederland afgesloten en bent u vervolgens geëmigreerd? Dan doet u er goed aan een fiscaal adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen ervan.

Wij hebben de ervaring om u hierover te adviseren en indien u assistentie nodig heeft, helpen wij u graag. Mocht u vragen hebben omtrent lijfrenten schroom dan niet om contact met ons op te nemen via www.client.team@duijntax.com.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167