Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd. Het conceptbesluit bepaalt wanneer schakelvennootschappen die rente of royalty’s uit het buitenland ontvangen en rente of royalty’s aan het buitenland betalen (dienstverleningslichamen) verplicht zijn om te melden dat niet aan de substance eisen wordt voldaan. In kamerstuk nummer 33 753, betreffende de Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) meer in het bijzonder in de Nota naar aanleiding van het verslag, is een conceptbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen toegevoegd. Hier vindt u het concept besluit.

Substance informatie in de aangifte vennootschapsbelasting

In eerste instantie zal in de aangifte vennootschapsbelasting een melding moeten worden gedaan dat aan de substance eisen wordt voldaan. Indien niet aan de substance-eisen wordt voldaan dan dient separaat informatie te worden verstrekt aan de belastingdienst. Het niet voldoen aan de informatie verschaffingsverplichting kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal € 19.500. Hoe de informatie verschaffingsverplichting eruit komt te zien is niet geheel duidelijk. Wel de informatie die verstrekt moet worden (zie besluit).

Onduidelijkheden over de reikwijdte

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de toepassing van deze regeling in specifieke situaties. De term “feitelijke werkzaamheden” wordt gebruikt. De invulling van deze term bij een belastingplichtige zonder personeel kan vragen oproepen in de praktijk. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een “concern” toets, wordt er onderscheid gemaakt tussen in Nederland gevestigde lichamen en niet in Nederland gevestigde lichamen, blijven “werkzaamheden” die samenhangen met deelnemingen buiten beschouwing en worden ook lease en huurtermijnen in aanmerking genomen. De reikwijdte van deze informatieverplichting zal in de praktijk duidelijk worden. Met deze nieuwe delegatiegrondslag wordt een nieuw hoofdstuk geopend in de strijd tegen onbedoeld gebruik van verdragen in combinatie met Nederlandse regelgeving. Ik ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen hieromtrent.

Oude substance-eisen vs conceptbesluit

Indien je benieuwd bent naar de verschillen tussen de bijlage bij het Besluit van 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/126M en de nieuwe eisen het concept besluit.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167