De Belastingdienst geeft nog steeds op verzoek beschikkingen af voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Vermogen anonimiseren via CV

In 2015 nam de Belastingdienst de vierde anti-witwasrichtlijn aan. De adoptie van de richtlijn had geen wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving tot gevolg. Rulings die voor die aanname zijn afgegeven, zijn dus niet aangepast of ingetrokken. Desalniettemin voert de Belastingdienst voor het anonimiseren van vermogen sindsien niet langer een vooroverleg over structuren. Dat ontlokte bij de Kamer vragen over het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap of cv. In wat volgt, leest u de antwoorden die staatssecretaris van Financiën Menno Snel verschaft.

CV in legale zin

Het Wetboek van Koophandel stelt aan samenwerkingsverbanden als de vof en de cv de bedrijfseis. Daaraan is in de regel voldaan als met een winstoogmerk wordt deelgenomen aan het economisch verkeer om inkomsten te verkrijgen. Dat betekent evenwel niet dat er  ook in fiscale zin een onderneming is. De handel in goederen kwalificeert namelijk in de regel wel als een onderneming in fiscale zin, maar het enkele houden van aandelen niet.

CV in fiscale zin

Overtreedt een cv dat in fiscale zin een onderneming drijft het beheersverbod? Dan behandelt de Hoge Raad de commanditaire vennoot als alsbeherend vennoot en daarmee als ondernemer voor de Inkomstenbelasting. De rechtsvorm van de cv verandert daardoor niet. Als de cv kwalificeert als een open cv kwalificeert, is zij vennootschapsbelastingplichtig. De open cv moet dan in de aangifte Vpb de winstaandelen van de beherende vennoten in mindering op haar winst brengen. Dat geldt ook voor het winstaandeel van de commanditaire vennoot die door de overtreding van het beheersverbod als beherend vennoot wordt behandeld.

Vermogen anonimiseren 

De staatssecretaris kan niet uitsluiten de open cv nog steeds ingezet zal worden dat nog steeds gebruik gemaakt wordt van de open cv om vermogen te anonimiseren. De Belastingdienst geeft nog steeds opverzoek beschikkingen af voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie. Dezeanonimiseringsstructuren zijn niet opgezet om minder inkomstenbelasting tebetalen of om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te krijgen.Daarom is er geen reden om dergelijke structuren niet op te zetten.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?