Volgens de Tweede Kamer biedt het ontbreken van de deponeringsplicht stichtingen de mogelijkheid tot belastingontwijking.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren?

Op 11 september, slechts een week voor Prinsjesdag 2018, nam de Tweede Kamer nog twee moties van het Parlement aan. Naast een onderzoek naar domicilieverlening door de trustsector, stemt de Tweede Kamer zo ook toe onderzoek te voeren naar de eventuele plicht voor een stichting om hun jaarrekening te deponeren.

Stichting

Onder een stichting verstaat de overheid de rechtsvorm die winstbejag niet als doel hebben. Boekt de stichting wel winst, dan dient die louter en allen om het doel van de stichting na te streven en dus niet om uit te keren de bestuurders of oprichters. Overigens heeft de motie alleen betrekking tot stichtingen, niet tot verenigingen die, anders dan stichtingen, leden hebben.

Jaarrekening van een stichting

Tot nu toe was een stichting doorgaans niet verplicht een jaarrekening op te maken. Dat is eenvoudig te verklaren: een winst- en verliesrekening of een balans lijken nogal onbeduidend voor een non-profitorganisatie. De boekhouding van een stichting spitst zich dan veelal ook niet toe op verkoopcijfers, in- en verkoopfacturen of aangiften. In plaats daarvan bestaat de boekhouding voornamelijk uit de registratie van de ontvangen gelden en wat daarvan gespendeerd is om het doel van de stichting te realiseren.

Deponeringsplicht voor de jaarrekening van een stichting

Door rechtsvormen te verplichten een jaarrekening te deponeren, kan de Belastingdienst nagaan in welke mate die rechtsvorm winst of omzet boekt. Ook voor een stichting is een jaarrekening daarom interessant. Wanneer die winst nastreeft of maakt bij haar deelneming in het economische verkeer, drijft de stichting immers een onderneming. Daardoor is ze verplicht tot de aangifte van vennootschapsbelasting. Daarnaast is het ook mogelijk dat een stichting op regelmatige basis omzet boekt en dus voldoet aan de eisen van ondernemerschap, waardoor ze onder de btw-verplichtingen valt. Of dat inderdaad het geval is, blijkt uit de jaarrekening. Het ontbreken van de deponeringsplicht voor die jaarrekening, kan volgens de Tweede Kamer dus gezien worden als een vorm van belastingontwijkingscontructie.

Daarom keurde de Tweede Kamer de motie goed om binnen acht maanden een aangepaste deponeringsplicht voor de jaarrekening van een stichting voor te stellen (Kamerstukken II, 34 566, nr. 10). Daarbij zal de kamer onder meer een drempel aangeven voor de winst dan wel omzet die een stichting maakt.

Op dit moment zijn verschillende stichtingen en verenigingen al wel verplicht een jaarrekening te deponeren. De deponeringsplicht geldt als ze een onderneming drijven die in 2 opeenvolgende boekjaren een omzet van  minstens € 6 miljoen per boekjaar realiseerden (voor ANBI’s geldt alleen een publicatieplicht, geen deponeringsplicht). Ook organisaties in bepaalde branches, zoals pensioenfondsen, omroepen en wooncorporaties, moeten een jaarrekening indienen.

 

Als u meer informatie wenst over stichtingen of de belastingen die daarmee verbonden zijn, kan u steeds contact met ons opnemen

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?