Om de FBI-status te krijgen en te behouden moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

FBI – De Fiscale beleggingsinstelling

Door beleggingen te houden in een FBI is niet het resultaat dat door de FBI behaald wordt belast, maar de dividenduitkering aan de aandeelhouders. Om de FBI-status te krijgen en te behouden moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In de onderstaande tekst ga ik achtereenvolgens het aandeelhoudervereiste, uitdelingsverplichtingsvereiste, de benodigde rechtsvorm en de beleggingseis bespreken.

Aandeelhouder
Indien het gaat om een belang van minder dan 5% dan mag dit door de aandeelhouder zonder extra eisen in box 1 of box 3 gehouden geworden. Is het belang 5% of meer, dan valt dit in box 2 en dan mag er alleen in een FBI geparticipeerd worden als de aandeelhouder is toegelaten tot de handel op een markt voor financiële instrumenten, als bedoeld in artikel 1:1 Wet Financieel Toezicht, en beschikt over de bijbehorende vergunning.
Naast bovengenoemde vergunningseis voor aanmerkelijkbelanghouders is er voor belaste lichamen nog een aanvullende eis dat er maximaal een belang van 44% gehouden mag worden in een Fiscale beleggingsinstelling. Voor onbelaste lichamen is dit maximum zelfs maar 24,99%. Worden de grenzen overschreden dan verliest de FBI haar status.

Uitdelingsverplichting
Het doel van de FBI is dat particuliere beleggers, die via een beleggingsinstelling beleggen in fiscaal opzicht, zoveel mogelijk behandeld worden als beleggers die rechtstreeks beleggen. Over behaalde beleggingswinsten is dan ook geen belasting verschuldigd door de FBI zelf. Het Vpb-tarief is op 0% gesteld. Wel geldt er een uitdelingsverplichting aan de aandeelhouders. Dit houdt in dat elk jaar binnen afzienbare tijd na het einde van het boekjaar de behaalde winst, afgezien van de reserveringsmogelijkheden (herbeleggingsreserve en afrondingsreserve), aan de aandeelhouders uitgekeerd moet worden. Deze uitkering is belast met dividendbelasting.

Rechtsvorm
Een B.V., N.V. of Open fond voor gemene rekening of een naar aard en inrichting vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm komen voor de FBI-status in aanmerking. Wel moet het gaan om een rechtsvorm opgericht naar het op de BES-eilanden geldende recht alsmede het recht van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, een EU-lidstaat of een land waar Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting mee heeft.

Beleggingseis
Bij wet zijn voorwaarden gesteld aan het doel en de feitelijke werkzaamheid van een FBI. Er moet sprake zijn van beleggen. Dit betekent dat ‘normaal vermogensbeheer’ niet te buiten mag worden gegaan. Een definitie van het begrip ‘beleggen’ is niet gegeven door de wetgever. Er zijn dus geen beperkingen gesteld aan het beleggingsobject. Wat in ieder geval wel vaststaat is dat een FBI niet mag ondernemen, want dan zouden ondernemingsactiviteiten onbelast kunnen plaatsvinden.

De hierboven besproken voorwaarden zijn de belangrijkste eisen voor het verkrijgen en behouden van de FBI-status. Echter in de praktijk is iedere situatie anders. Laat daarom altijd eerst nagaan of er voor uw situatie aanvullende eisen gelden.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?