Buitenlandse Bronbelasting

Buitenlandse bronbelasting is belasting die een buitenland heft over een bron van inkomen. Onder voorwaarden kan u deze buitenlandse belasting verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hoewel Nederland een beperkt aantal bronbelastingen heeft, kent het buitenland naast dividendbelasting vaak ook belasting over rente en royalty’s. Wij bespreken kort  vermindering, verrekening en vrijstelling van buitenlandse bronbelasting.

Vermindering buitenlandse bronbelasting

Als u rente, royalty’s of dividend uit een ander land (bronland) ontvangt, kan bronbelasting worden ingehouden. Dan is het de vraag of Nederland een belastingverdrag heeft met het bronland in kwestie. Onder zo’n verdrag kan namelijk een vermindering van belasting van toepassing zijn.  Bovendien heeft u in dat geval misschien recht op de in te houden of ingehouden belasting op uw bron van inkomen. De vermindering van die buitenlandse belasting moet u regelen in het bronland. Indien u in het buitenland iemand zoekt om hierbij te helpen, dan stellen we graag ons internationale netwerk ter beschikking.

Verrekening buitenlandse bronbelasting

Als Nederland een belastingverdrag heeft met het bronland, dan kan het zijn dat er op basis van dit belastingverdrag een vrijstelling bestaat voor de buitenlandse bronbelasting. Meestal zijn er dan twee mogelijkheden:

  1. de ingehouden belasting moet worden verminderd; of
  2.  u verzoekt vooraf om een vrijstelling.

Als vooraf een vrijstelling is verkregen, dan zijn de rente, royalty’s of dividend inkomsten uit het bronland vrij van bronbelasting te ontvangen. Indien u gebruik wilt maken van zo’n vrijstelling, moet u dit regelen in het bronland. Indien u in het buitenland iemand zoekt om hierbij te helpen dan stellen we graag ons internationale netwerk ter beschikking.

Vrijstellen buitenlandse bronbelasting

Hebt u een bron van inkomen in een ander land (bronland) dan Nederland? Dan heeft het bronland het recht om ten laste van uw inkomen bronbelasting in te houden. Sloot het bronland een belastingverdrag met Nederland, dan is het wellicht een mogelijkheid om die buitenlandse belasting te verrekenen of kostenaftrek toe te passen. Als de inkomsten daarentegen onder een objectvrijstelling vallen, zoals de deelnemingsvrijstelling, dan is het niet mogelijk om de buitenlandse belasting over die bron te verrekenen.

De verrekening van de buitenlandse bronbelasting is afhankelijk van het afgesloten belastingverdrag. Daarnaast moet u ook rekening houden met de nationale regelgeving en eventuele unilaterale verdragen. Meestal wordt het bruto inkomen opgenomen in de belastinggrondslag. Vervolgens berekent u daarover de Nederlandse belasting. Daarna vermindert u de in Nederland verschuldigde belasting met de ingehouden buitenlandse belasting. Bij het verrekenen van de buitenlandse belasting over uw bron van inkomen, moet u rekening houden met verschillende factoren. Daarom stelde de belastingdienst een syllabus op. De syllabus geeft weer hoe de belastingdienst omgaat met de verrekening van de van belasting op een buitenlandse bron van inkomen.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167