DAC6-Richtlijn: verplichte melding van grensoverschrijdende transacties

De Raad van de Europese Unie heeft op 25 mei 2018 Richtlijn 2018/822 aangenomen, inzake Mandatory Disclosure. Vanwege de belemmeringen die door de Corona-pandemie worden veroorzaakt, treedt de meldingsplicht in werking per 1 januari 2021 in plaats van 1 juli 2020.

De Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC6 verplichten intermediairs om potentieel agressieve internationale fiscale constructies te melden bij de Belastingdienst zodra een dergelijke transactie na 25 juni 2018 is uitgevoerd.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  1. DAC6-Richtlijn
  2. DAC6 Meldingsplicht in Nederland
  3. DAC6 Wezenskenmerken
  4. Main benefit test
  5. Stappenplan

DAC6 Richtlijn

De DAC6-Richtlijn verplicht intermediairs om grensoverschrijdende transacties die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.

Grensoverschrijdende constructies die voldoen aan één of meerdere wezenskenmerken moeten gemeld worden. In een aantal gevallen geldt de verplichting uitsluitend indien wordt voldaan aan de ‘Main benefit test’. De MDR zijn van toepassing op alle soorten belasting met uitzondering van omzetbelasting, douanerechten, accijnzen, leges, retributies en sociale verzekeringsbijdragen. Bij niet-naleving van de meldingsplicht kan er een boete opgelegd worden, die kan oplopen tot EUR 870.000.

DAC6 Meldingsplicht in Nederland

De meldingsplicht wordt primair gelegd bij de intermediair. Een intermediair is een persoon die een meldingplichtige grensoverschrijdende transactie bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert. Hieronder vallen bijvoorbeeld belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren.

Indien er geen intermediair betrokken is, de betrokken intermediairs verschoningsgerechtigden zijn of de belastingplichtige zelf de structuur heeft bedacht en geïmplementeerd, dan verschuift de meldplicht van de intermediair naar de belastingplichtige.

Zodra de transactie plaatsvindt heeft de intermediair, of de belastingplichtige, 30 dagen de tijd om de transactie te melden (DAC6-deadline).

DAC6 Wezenskenmerken

In de richtlijn is een lijst met wezenskenmerken opgenomen. Deze lijst is onderverdeeld in vijf categorieën. Grensoverschrijdende transacties moeten uitsluitend worden gemeld als voldaan wordt aan één of meer van de wezenskenmerken. Sommige transacties zijn pas meldingsplichtig als ook aan de Main benefit test is voldaan.

Main benefit test

Bepaalde transacties hoeven alleen te worden gemeld indien zij tevens voldoen aan de zogenoemde Main benefit test. Aan deze test is voldaan indien kan worden aangetoond dat het belangrijkste voordeel of een van de belangrijkste voordelen die, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, redelijkerwijs te verwachten valt van een transactie het verkrijgen van een belastingvoordeel is.

Stappenplan

Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een potentieel agressieve fiscale transactie en daarmee een meldingsplicht ontstaat hebben wij een stappenplan opgesteld. Voor analyse en melding ben je bij ons aan het goede adres. Wij hebben inmiddels meer dan 50 DAC6-analyses gemaakt.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167