Reisbureauregeling

Wanneer u als ondernemer diensten levert in de reisbranche is het mogelijk dat uw diensten onder de reisbureauregeling vallen. Deze regeling geldt voor alle reisaanbieders. Wanneer u tenminste één reisonderdeel inkoopt bij een andere ondernemer en dit op eigen naam doorverkoopt aan reizigers of andere aanbieders van reizen, dan is er sprake van het leveren van reisdiensten en is de reisbureauregeling op deze diensten van toepassing. Deze btw-regeling houdt kort gezegd in dat u btw dient te betalen over de winstmarge op de geleverde reisdiensten, terwijl u geen recht op btw-aftrek heeft op de ingekochte reisonderdelen. Dit verschilt dus ten opzichte van een ‘normale’ dienst, omdat u daar de btw berekent over de totaalprijs.

Wanneer geldt de reisbureauregeling?
De reisbureauregeling geldt wanneer u op eigen naam reisdiensten levert, voorzover u hiervoor diensten bij andere ondernemers heeft ingekocht. Een reisdienst is een dienst die tenminste een element van vervoer of verblijf inhoudt en al dan niet met aanvullende diensten wordt aangeboden.  De ingekochte diensten en goederen moeten direct ten goede komen aan de reizigers.

De reisbureauregeling geldt niet alleen voor reisdiensten die aan eindconsumenten worden verkocht, aangezien een reisbureau ook (delen van) een reis kan inkopen. De reisbureauregeling geldt dus ook als de afnemer een andere reisorganisatie is of een werkgever die met personeel naar een congres gaat en reis en verblijf uitbesteedt

De reisbureauregeling geldt niet voor reisdiensten die door de ondernemer zelf georganiseerd zijn (en dus niet bij derden zijn ingekocht). Zo valt de exploitant van een hotel voor verblijf en eigen restaurantdiensten niet onder de regeling, maar wel voor een bij derden ingekochte excursie die bij derden wordt ingekocht.

De reisbureauregeling geldt meestal niet voor ondernemingen die bekend staan als reisbureau. Reisbureaus handelen namelijk meestal niet op eigen naam, maar in naam en voor rekening van een andere organisator. Deze ondernemingen houden zich voornamelijk bezig met het bemiddelen bij de verkoop van reizen of reiselementen. Bemiddelingsdiensten zijn belast tegen het normale btw-tarief van 21%.

Hoe bereken je de btw bij toepassing van de reisbureauregeling?
Allereerst is van belang dat reisdiensten met btw belast zijn in het land waar de ondernemer is gevestigd, of een vaste inrichting heeft van waaruit de reisdiensten worden geleverd. Daarmee wordt voorkomen dat ondernemers die reizen organiseren in verschillende landen zich in al die landen moeten registreren voor de btw.

Het berekenen van btw bij het leveren van reisdiensten gebeurt over de winstmarge. De winstmarge wordt altijd tegen het normale btw-tarief belast, onafhankelijk van het tarief dat op de ingekochte reisonderdelen geldt. De berekening kan op twee manieren gedaan worden. U kunt ervoor kiezen om de btw te berekenen over de winstmarge per tijdvak of over de winstmarge per reis.

Bij het tijdvak-systeem berekent u de btw door alle omzet van verkochte reisdiensten (inclusief btw) op te tellen, en daar alle gemaakte kosten voor ingekochte reisdiensten van af te trekken. Het resultaat van deze som is de tijdvakmarge. Bij het berekenen van de btw over de winstmarge per reis gaat u als volgt te werk. U trekt alle kosten van goederen en diensten die rechtsreeks ten goede komen aan uw reiziger (inclusief btw) af van het deel van de totale reissom (inclusief btw) dat betrekking heeft op de geleverde reisdienst. Het resultaat is de winstmarge op de reis, waarover u vervolgens de btw berekent.

De btw op de ingekochte reisonderdelen is niet aftrekbaar.

U bent vrij om te kiezen welk systeem u toepast, waarbij de keuze moet blijken uit de administratie. Na het maken van een keuze bent u verplicht om dit systeem vijf jaar lang te hanteren.

Hoe werkt de regeling voor reizen buiten de EU?
Zoals hiervoor vermeldt, is in beginsel het hoge btw-tarief van toepassing op de winstmarge. Wanneer de ingekochte reisdienst buiten de EU wordt geleverd, past u echter het btw-percentage van 0% toe op de winstmarge. Gaat het om een reisdienst die gedeeltelijk buiten de EU geleverd wordt, dan past u het 0%-tarief toe voor het deel van de reisdienst dat buiten de EU plaatsvindt. Over het deel van de reis dat binnen de EU plaatsvindt moet 21% btw betaald worden over de winstmarge.

Uitzondering
Op de bovengenoemde regels is een belangrijke uitzondering van toepassing. Wanneer u namelijk boot- of vliegreizen verkoopt, waarbij de plaats van vertrek of bestemming buiten de EU ligt, past u over de gehele boot- of vliegreis het 0%-tarief toe, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet.

  1. Voor de aangeboden boot- of vliegreis heeft u bij een andere ondernemer 1 ticket voor het volledige reistraject ingekocht;
  2. Het vervoer moet een rechtstreekse reis zijn van een EU-land naar een niet-EU land of vice versa. Hiervan is ook sprake als er tussentijds een stop gemaakt wordt bij een (lucht)haven die binnen de EU gelegen is, waar nieuwe reizigers kunnen opstappen waarbij de eerder opgestapte reizigers niet in staat zijn om het vliegtuig of de boot te verlaten.

Als een bovengenoemde vlucht in een pakket gecombineerd wordt met een taxirit binnen een EU-land om bij de luchthaven te komen, dan geldt voor de taxirit wél het 21%-tarief over de winstmarge. Voor hotelovernachtingen buiten de EU die ook in een dergelijk pakket zijn opgenomen geldt dat u 0% btw in rekening moet brengen. De reden daarvoor is dat de overnachting wordt geleverd op de plaats van de onroerende zaak.

Ontwikkelingen
Recentelijk zijn er enkele ontwikkelingen met betrekking tot de reisbureauregeling die impact kunnen hebben op de toepassing van de regeling in Nederland.

In december 2018 heeft de Europese rechter beslist dat als een reis vooraf wordt betaald en de kosten van die reis nog niet (helemaal) gemaakt zijn of bekend zijn, op het moment van ontvangst van de betaling al btw verschuldigd is op basis van de verwachte winstmarge op de reis. Als de werkelijke kosten later blijken af te wijken, moet hiervoor een correctie worden gemaakt op de eerder berekende btw.

Dit is van belang voor ondernemers in Nederland die de winstmarge per reis bepalen. Daarbij is het namelijk gebruikelijk dat de ondernemer pas btw afdraagt als alle kosten bekend zijn. Op basis van deze uitspraak dient dus (veel) eerder al btw te worden afgedragen en moeten eventuele correcties in beginsel in het tijdvak van de betaling van de reissom worden doorgevoerd.

Daarnaast heeft de Europese rechter ook in december 2018 beslist dat het niet nodig is om naast het aanbieden van een element van verblijf of vervoer ook aanvullende diensten aan te bieden. Het is alleen noodzakelijk dat de aangeboden dienst bij een andere ondernemer wordt ingekocht.

Dat betekent dat de reisbureauregeling ook van toepassing is op de enkele inhuur en doorverhuur van vakantiewoningen of hotelkamers, mits dit op eigen naam gebeurt. De reisbureauregeling krijgt daarmee een aanzienlijk groter bereik dan tot voor kort werd verondersteld. Dat is in veel gevallen ongunstig, omdat tot voor kort meestal het verlaagde tarief werd toegepast bij de doorverkoop van een enkele dienst van vervoer of verblijf.

 

 

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167