Internationale fiscale (her)structurering: optredende complicaties

Het kan voor een (inter)nationaal opererende Nederlandse onderneming opportuun zijn een internationale corporate structure te worden aangemeten. Het opzetten van een internationale (holding)structuur biedt juridisch, financieel en fiscaal substantiële voordelen. Voor een optimaal fiscaal resultaat moet men ook rekening houden met de fiscale complicaties van een internationale (her)structurering.

Holdingstructuur en risicobeheer

In een holdingstructuur worden meerdere vennootschappen met elkaar verbonden. De meest eenvoudige structuur bestaat uit een holdingvennootschap met daaronder een werkmaatschappij. Ondernemers gebruiken de holding om financiële risico’s en/of aansprakelijkheden te scheiden van de werkmaatschappij die aan ondernemersrisico’s is onderworpen. Zo beschermen zij het gehele vermogen van de onderneming bij tegenspoed. Het adagium één BV is geen BV geldt hier dan ook met recht.
Een holdingstructuur kan daarnaast de nodige fiscale voordelen opleveren.Splits activiteiten, verreken verliezen onderling, en keer dividenden (winsten) belastingvrij uit naar de holding (deelnemersvrijstelling of moeder-/dochterrichtlijn). Profiteer ook van gunstige mogelijkheden tot pensioenopbouw voor ondernemers.

Internationale (Holding)structuren

Bovendien bestaat tevens de mogelijkheid een internationale (holding)structuur op touw te zetten. Het voornaamste gevolg kan zijn de verlaging (of zelfs voorkoming) van belasting, met name door de werking van de deelnemingsvrijstelling of moeder-/dochterrichtlijn en toepasselijke belastingverdragen. Te denken valt aan verlaging (of voorkoming) van vennootschaps-, successierecht-, schenkingsrecht-, erfrecht- en/of bron- (royalty’s, rente en dividend) belasting.
Daarentegen kunnen bij internationale (her)structurering fiscale complicaties optreden. In een onlangs door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis (21 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9383) komt deze problematiek prangend naar voren.

Voorbeeldzaak: Belgische BVBA

In het kader van een herstructurering werd Nederlandse belastbare winst overgeheveld naar een nieuw opgerichte Belgische BVBA (vergelijkbaar met een Nederlandse BV). Het betrof een, als zelfstandig beroep uitgeoefende, in Nederland gedreven onderneming. De Nederlandse onderneming trachtte vergoedingen voor (i) aan de BVBA uitbestede werkzaamheden en (ii) het gebruik van de in de BVBA ingebrachte auto’s (huur), (in zijn geheel) ten laste van de Nederlandse winst te brengen. De rechter oordeelde, kort gezegd, dat de uitbestede werkzaamheden “dusdanig met het zelfstandige beroep (…) verweven zijn dat deze voor (…) [het uitgeoefende beroep] onvervreemdbaar zijn” en deze dus niet aan een derde (lees: de BVBA) kunnen worden uitbesteed. Daarnaast achtte de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat, nu sprake was van een huurovereenkomst tussen gelieerde partijen (lees: de Nederlandse onderneming en de BVBA), “de vergoeding (huurprijs) (…) voor de auto’s zakelijk [was].” De betaalde vergoedingen konden niet volledig ten laste van het Nederlandse resultaat worden gebracht, en de overheid stond winstverschuiving niet toe.

De voornoemde zaak roept rechtsvragen op over:

  1. in hoeverre een Nederlandse onderneming kosten (zoals vergoedingen voor uitbestede werkzaamheden) kan maken;
  2. Of gelieerde partijen zakelijk (at arm’s length) handelen en of zij de daaruit voortvloeiende vergoedingen volledig kunnen meenemen bij het bepalen van de Nederlandse belastbare winst.

Advies en Begeleiding

Deze vraagstukken spelen bij uitstek in een internationale (holding)structuur op. Het splitsen van activiteiten is daar met name debet aan. De beoordeling hiervan is evenwel tamelijk feitelijk van aard.  De omstandigheden van het geval geven daarbij de doorslag. Het bepalen op welke manier optimaal gebruik kan worden gemaakt van een internationale (holding)structuur is een delicate aangelegenheid. Het aan meten van de juiste structuur is maat werk. Het is dan ook raadzaam u zich van advies te laten voorzien door een fiscaal specialist.

Bent u directeur-grootaandeelhouder van een Nederlandse onderneming en geïnteresseerd in internationale fiscale (her)structurering? Dan helpen wij u graag. U kunt ook al een vennootschap in het buitenland (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk) besturen voor EUR 300 p/m.

Wij hebben de ervaring en expertise u te assisteren in dezen. Mocht u nadere vragen hebben schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
N.B. woont de aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap in het buitenland, dan moet hij rekening houden met de onlangs ingevoerde wetswijziging betreffende art. 7.5 lid 6 Wet Inkomstenbelasting 2001. Voor meer informatie, lees de binnenkort te verschijnen blog.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167