Aanwijzingen voor de adviseur: Btw bij betalen met cryptovaluta

Biedt je klant de mogelijkheid tot betaling in cryptovaluta? Zorg dan dat de btw wel juist berekend en gefactureerd wordt. Door de grote waardeveranderingen in cryptovaluta kan een onjuiste berekening van het btw-bedrag grote gevolgen hebben. Het is dan onzeker of je klant (veel) te veel of te weinig btw afdraagt.

Betalen in cryptovaluta behoort steeds vaker tot de mogelijkheden. De btw moet echter in euro’s worden berekend. Door de aanzienlijke waardeveranderingen die bij cryptovaluta voorkomen, is het van groot belang om de verschuldigde btw op het juiste moment vast te stellen. De regels die hiervoor gelden, kunnen afhankelijk zijn van de verplichting een factuur op te stellen, toepassing van het kasstelsel en van de wijze waarop de vergoeding wordt berekend.

Ga daarom na of je klanten de btw-regels juist toepassen en of het btw-bedrag juist wordt berekend. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verschuldigde btw en eventuele valutaresultaten.

Plan van aanpak

Voor een goed advies aan je klant moet je allereerst beoordelen hoe de gang van zaken bij je klant is. Belangrijke informatie die je daarvoor nodig hebt is:

 • Hoe stelt je klant de prijzen vast? Worden de prijzen (alleen) in euro gesteld en kan dit bedrag vervolgens op verschillende manieren worden betaald (iDeal, afterpay, cryptovaluta, Paypal, etc)? Of worden de prijzen voor de goederen of diensten zelf al in cryptovaluta weergegeven?
 • Op welk tijdstip stelt je klant de verschuldigde btw vast? Is dat op het moment dat een order wordt geplaatst, een factuur wordt gestuurd of wanneer de vergoeding wordt ontvangen? Als jij de verschuldigde btw voor je klant vaststelt, moet je dit uiteraard voor jezelf bepalen.
 • Stuurt je klant een factuur? Is het bedrag daarop in euro vermeld of in cryptovaluta?

Vervolgens is van belang om vast te stellen welke btw-regels voor je klant van toepassing zijn. Geldt het factuurstelsel of het kasstelsel? Tot slot is een bijzonder aandachtspunt de regeling afstandsverkopen.

Factuurstelsel

Het factuurstelsel is het uitgangspunt. De toepassing van het factuurstelsel betekent, dat de btw verschuldigd wordt op het moment dat een factuur wordt uitgereikt aan de afnemer. Op de factuur moet het btw-bedrag in euro’s worden vermeld, ook als in een andere valuta (zoals een cryptovaluta) wordt gefactureerd. Dat betekent dat de wisselkoers op de factuurdatum bepalend is.

Aangezien de wisselkoersen van cryptovaluta per gebruikt platform kunnen verschillen en hiervoor geen wettelijk voorschrift geldt, is de wisselkoers van het door je klant gebruikte omwisselplatform de meest logische keuze.

Als de afnemer op een later moment betaalt, is het verschil in wisselkoers niet relevant voor de verschuldigde btw. Alleen als de afnemer niet het volledige bedrag betaalt, heeft dat btw-gevolgen. Bij (gedeeltelijke) oninbaarheid kan op het moment dat de vordering definitief oninbaar is, of uiterlijk een jaar nadat de betaaltermijn van de factuur verlopen is, btw worden teruggevraagd. Het gaat dan om het oorspronkelijke btw-bedrag (of een deel daarvan), onafhankelijk van de koers van de cryptovaluta op dat latere moment.

Kasstelsel

Voor diverse groepen ondernemers is het kasstelsel voorgeschreven. Dat betekent dat zij pas btw verschuldigd worden op het moment dat de vergoeding wordt ontvangen. Dat heeft tot gevolg dat de verschuldigde btw afhankelijk is van de wisselkoers op het moment van ontvangst van de vergoeding. Dat betekent dat koersverschillen tussen het moment van verkoop/factuurdatum en de datum van ontvangst van de vergoeding invloed hebben op de verschuldigde btw. Dit kan uiteraard zowel positief als negatief uitpakken.

Het kasstelsel is voorgeschreven voor de volgende groepen ondernemers:

 • Winkeliers (inclusief webshops!);
 • Marktkooplieden;
 • Schoenherstellers Kappers;
 • Glazenwassers;
 • Exploitanten van wasserijen;
 • Rijwielherstellers (fietsenmakers);
 • Exploitanten van schoonheidsverzorgingsbedrijven;
 • Behanger;
 • Stoffeerders;
 • Exploitanten van horecabedrijven;
 • Advocaten die hun praktijk alleen uitoefenen;
 • Houders van autorijscholen;
 • Andere ondernemers als zij hun activiteiten voor minimaal 90% verrichten in of vanuit een inrichting bestemd voor verkoop of dienstverlening aan niet-ondernemers.

Voor deze ondernemers geldt dat zij het kasstelsel in principe moeten toepassen. Als zij dat willen, mag ook het factuurstelsel worden toegepast. Daarvoor moet dan een brief worden gestuurd aan de Belastingdienst.

Sommige ondernemers die hiervoor niet genoemd zijn, mogen op verzoek het kasstelsel toepassen. Het gaat om ondernemers die normaal gesproken niet aan ondernemers leveren. ‘Normaal gesproken’ wil zeggen: voor meer dan 80% leveren aan niet- ondernemers. Als deze ondernemers het kasstelsel willen toepassen, moeten zij hiervoor een brief sturen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt hiervoor dan een beslissing.

Afstandsverkopen

Levert je klant goederen aan particulieren in andere EU-landen? Als je klant deze goederen vanuit Nederland verstuurt of laat versturen, is het van belang dat de omzet per EU-land wordt bijgehouden. Ieder EU-land heeft een drempel vastgesteld waarboven de verkopen niet meer in het land van verzending belast zijn (Nederland), maar in het land van aankomst. Per 1 juli 2021 geldt 1 gezamenlijk drempelbedrag van 10.000 euro (geldig voor alle intra-EU afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU).

Is je klant btw verschuldigd in een ander EU-land op basis van de regeling afstandsverkopen? Dan moet je klant hiervoor facturen uitreiken. Voor deze facturen gelden de factuurvereisten van dat EU-land (en dus niet van Nederland!). Ook voor de verschuldigdheid van btw gelden de regels van het EU-land van bestemming. Dat betekent dat een ander factuurstelsel van toepassing kan zijn. In verschillende EU-landen bestaan regelingen vergelijkbaar met het Nederlandse kasstelsel, maar deze variëren per EU-land.

Dus als je klant op grond van de regeling afstandsverkopen btw verschuldigd is in andere EU-landen, breng dan de regels voor dit land in kaart:

 • Wat zijn de factuurvereisten? Voldoet je klant hieraan?
 • Mag er in cryptovaluta worden gefactureerd? Zo ja, wat zijn de voorwaarden? Voldoet je klant hieraan?
 • Wanneer wordt de btw verschuldigd (factuurdatum / betaaldatum)? Hoe pas je dat toe bij je klant?
 • Welke wisselkoers moet worden gehanteerd?

Aandachtspunten

Bij toepassing van het factuurstelsel zijn valutaresultaten dus niet van belang voor de btw-heffing. Bij het kasstelsel is dat anders.

Als je klant het kasstelsel toepast, moet hij nog steeds een factuur uitreiken aan ondernemers, als deze daarom vragen. Op de factuur moet je klant het btw-bedrag in euro vermelden, ook als de vergoeding in cryptovaluta is vastgesteld. Voor de btw die verschuldigd is, geldt dan nog steeds de wisselkoers op de datum van ontvangst van de vergoeding. Dat betekent dus dat een verschil kan ontstaan in de aftrekbare btw voor de afnemer van je klant (btw in euro op de factuur) en de verschuldigde btw voor je klant (21/121 of 6/106 x ontvangen cryptovaluta x wisselkoers op datum ontvangst). Dit verschil kan positief of negatief uitpakken.

Bij stijgende koersen zal het factuurstelsel voordeliger zijn voor je klant. Bij dalende koersen is het kasstelsel juist voordeliger.

Hebt u nog meer vragen in verband met BTW of cryptovaluta? Onze btw-specialiste Kim Sinnige en/of onze specialist in cryptovaluta Joost De Leeuw staan u graag te woord.